Spadki I Trusty


Spadki i trusty

Prawnicy naszej kancelarii prawnej świadczą usługi w zakresie sporządzania testamentu.

Testament jest bardzo ważnym i niezwykle skomplikowanym instrumentem spełniającym wiele zadań. Rozporządzenie dziedziczeniem masy spadkowej jest jedną z najbardziej oczywistych funcji jaką spełnia testament, ale nie należy zapominać o roli testamentu przy wyznaczaniu osoby kompetenej do sprawowania tuteli czy kurateli, a także jego konsekwencji podatkowych.

Sporządzając testament, testator powinien wskazać tzw. "wykonawcę testamentowego". Osoba ta musi spełniać następujące warunki: być obywatelem amerykańskim, albo posiadaczem zielonej karty oraz mieszkać w Stanie Nowy Jork. Wykonawca jest obarczony odpowiedzialnością złożenia testamentu w odpowiednim sądzie do spraw spadkowych, bez czego ten instrument prawny nie ma żadnej wartości w świetle prawa, oraz do zarządzania masą spadku do momentu jego dystrybucji pośród spadkobierców. W wielu wypadkach, na mocy testamentu jest ustanowiony trust testamentowy (dla odróżnienia żywy trust, tzw."living trust", jest ustanawiany na czas życia testatora). Spadkodawca lub osoba ustanawiająca żywy trust, muszą wybrać spośród członków rodziny, bliskich przyjaciół czy instytucji finansowych "trustee" do zarządzania trustem. Wybór "trustee" jest dowolny, ale powinien być dyktowany spodziewanymi implikacjami finansowymi.

Przy wyborze wykonawcy testamentowego, czy też trustee, testator nie powinien zapomnieć o wyznaczeniu jego zastępców. W zależności od wielkości spadku i spodziewanych komplikacji związanych z jego zarządzaniem może być wskazane wyznaczenie kilku osób zarządzających nim równorzędnie. Jednakże, tego typu rozwiązanie ma często negatywne skutki ze względu na potencjalny konflikt między wspólnikami. Podjęcie decyzji w tej materii wymaga rozważnego namysłu.

Podobnie, z uwagi na przychylne konsekwencje podatkowe, często testatorzy optują za stworzeniem trustów, chodź te spełniają również inne zadania.

Przedstawicielstwo do spraw zdrowotnych

Prawo Stanu Nowy Jork pozwala wyznaczyć przedstawiciela do spraw zdowotnych, który w razie zaistnienia takiej potrzeby będzie upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących opieki lekarskiej w imieniu chorego.

Upoważnienia/pełnomocnictwa

Upoważnienia istnieją w wielu formach. Istnieją upoważnienia ogólne lub do celów specyficznych , długotrwałe lub tymczasowe. Są to niezwykle efektywne instrumenty prawne, ale mogą być niebezpieczne w niepowołanych rękach, dlategoteż powinny być przygotowane ze szczególną starannością i rozwagą. Na mocy tego dokumentu osoba, której jest wydane upoważnienie uzyskuje nie tylko pozwolenie do działania, ale jest również obarczona odpowiedzialnością należytego wywiązania się z przedsiębranego zobowiazania. Wydanie tego rodzaju dokumentu wymaga porady prawnej.

Najczęściej używaną formą upoważnienia jest forma statutowa ustanowiona przez nowojorski kodeks GOL, ale zdarzają sie wypadki, że niektóre instytuje odmawiają honorowania tej formy upoważnienia. Aby zaradzić tego typu sytuacjom, przygotowujujemy specjalne upoważnienia, zgodnie z życzeniami danych instytucji.