Postępowanie Przed Sądem Spadkowym


Firma Busson & Sikorski oferuje usługi w zakresie zarządzania masą spadkową. Zajmujemy się postępowaniem spadkowym reprezentując obie strony sporu. Sprawy te toczą się przed sądem spadkowym w okręgu ostatniego zamieszkania zmarłego.

Oto przykłady typowego postępowania przed sądem spadkowym:

1. Postępowanie o uznanie testamentu

Postępowanie o uznanie testamentu jest wniesione w celu potwierdzenia ważności testamentu i wyznaczenia wykonawcy testamentowego. Zazwyczaj wykonawca testamentowy jest wyznaczony w testamencie, ale tego typu stypulacja w testamencie, według prawa amerykańskiego, nabiera mocy prawnej dopiero kiedy jest potwierdzona dekretem sądowym. Występuje również możliwość, że spadkobierca wnosi do sądu postępowanie w celu unieważnienia testamentu. Nasza firma reprezentuje klientów zarówno po stronie proponentów testamentu jak i osob wnoszących sprzeciw.

2. Postępowanie beztestamentowe (dziedziczenie na mocy ustawy)

Kiedy osoba umiera nie zostawiwszy testamentu, jej menie jest zarządzane zgodnie z nowojorską ustawą, EPTL, na mocy której sąd powołuje administratora kompetentnego do zarządzania masą spadku do momentu jego przejęcia przez osobę lub osoby upoważnione na mocy ustawy. Rola administratora jest podobna do roli wykonawcy testamentowego z jednym wyjątkiem - o ile administrator nie złoży petycji do sądu o wydanie pozwolenia na sprzedaż zarządzanej przez niego nieruchomości, własność nieruchomości jest zazwyczaj przenoszona automatycznie w posiadanie spadkobierców ustawowych. Administrator jest zobowiązany do rzetelności i sumienności w sprawowaniu swoich obowiązków.

3. Postępowanie o rachunkowość

Jest to rodzaj postępowania, w którym osoba zarządzajacą masą spadkową, składa sprawozdanie przed sądem z przebiegu swojej dzialałności jako wykonawcy testamentowego lub administratora. Rachunkowość tak przedstawiona sądowi może być kwestionowana przez spadkobierców.

4. Dochodzenie genealogiczne

Sporadycznie, gdy spadkobiercy sa nieznani, wszczynane jest dochodzenie genealogiczne mające na celu wyznaczenie osób uprawnionych do dziedziczenia. Konieczność tego typu dochodzenia może wyjść na jaw podczas zwykłego postępowania testamentowanego, o którym muszą być poinformowani wszyscy potencjalni spadkobiercy. Cześciej jednak, dochodzenie genealogiczne jest wymagane przy postępowaniu administracyjnym, kiedy z braku spadkobierców wyznaczonych w drodze testamentowej, prawo do dziedziczenia można jedynie określić na podstawie więzów pokrewieństwa.

Pracownicy naszej firmy często dokonują poszukiwań genealogicznych poza granicami Stanów Zjednoczonych.

5. Postępowanie związane z konstrukcją testamentu

W przypadku sporu dotyczącego określenia znaczenia kwestionowanych paragrafów testamentu, wszczynane jest specjalne postępowanie mające na celu ich interpretację.

6. Uboczne postępowanie dla tzw. "obcych krajów"

Wyrażenie "obce kraje" nie tylko obejmuje obce państwa, ale również inne stany Stanów Zjednoczonych. Administratorzy oraz wykonawcy testamentowi uprawnieni na mocy dekretów w innych stanach do zarządzania masą spadkową, w wypadku gdy nieruchomości przenoszone testamentowo znajdują się na terenie Stanu Nowy Jork, muszą dodatkowo złożyć petycję do nowojorskiego sądu spadkowego o potwierdzenie tego rodzaju rozporządzenia.

7. Tutela / kuratela

Nowojorski Sad Spadkowy jest organem upoważnionym do wyznaczenia opiekuna prawnego nad niepełnoletnim dzieckiem czy osobą niekompetentną.

8. Post powanie o otwarcie sejfu bankowego

W wypadku, kiedy testament nie jest znaleziony bezpośrednio po jego śmierci testatora, osoby uprawnione mogą złożyc petycję do sądu o otwarcie inaczej niedostępnego sejfu bankowego lub o przeszukanie mieszkania czy domu testatora w celu odnalezienia testamentu.

9. Prawo małżonki / małżonka do zachowku

Podobnie jak w prawie polskim, w Stanach Zjedoczonych, żona lub mąż osoby zmarłej mają prawo do cześci spadku, nawet jeśli zostali oficjalnie wydziedziczeni. Prawo to jest przyjęte bez wzlędu na rodzaj inwestycji dokonanej przez spadkodawcę (współwłasność nieruchomości, udziały w spółce czy ubezpieczenie na życie).

10. Koszty sądowe

Koszty złożenia petycji w sądzie spadkowym są ustanowione na bazie wartości masy spadkowej w postępowaniu testamentowym, beztestamentowym jak i w postępowaniu o rachunkowość. W innych przypadkach koszty sądowe są z góry określone według ustawowej tabeli zamieszczonej w SCPA § 2402(7).

11. Prowizje wykonawcy testamentowego czy administratora przy dziedziczeniu beztestamentowym

Prowizje te są oficjalnie określone przez statut, ale nie są wypłacane bez porozumienia stron lub zatwierdzenia przez sąd. Są one obliczane według rosnącej skali w zależności od wartości mienia zebranego i rozporządzonego przez wykonawcę czy administratora. Z reguły, rozporządzenie własnością nieruchomości nie przynosi prowizji. Prowizje są uznane za dochód i podlegają podatkowi, SCPA § 2307.